دوست یابی

الهع

دوست یابی

۱۰ روش دوست یابی

۱۰ روش دوست یابی

هرگز متوجه نخواهید شد چه وقت میتواند اتفاق بیفتد، ممکن است در حال گذراز خیابان، مشغول غذا خوردن در یک رستوران قدم زدن در یک باشگاه شبانه و یا در حال خوش و بش با دوستانتان باشید، كـه نـاگـهـان او پـيدايش ميشود، دختري زيبا كه حسابي نظر شما را جلب كرده و دوست داريد با او صحبت نماييد. پس بـراي ايـن منـظــور چه كاري خواهيد كرد؟ بايد قدم پيش گذاشته و با او حـرف بزنيد.

اگر ياد نگرفته ايد كه چگونه به دختر مورد علاقه خود نزديك شويد، ما در اين قسمت چنـديـن روش عـمـلي به شـمـا ارائه ميدهيم تا به راحـتـي بـتـوانـيد با همسر دلخواه خود ارتباط برقرار نماييد. به اين روشها در اصطلاح "يـخـشـكن" اطلاق خواهيم كرد.

سلاح اصـلي هـمـواره هـنـر سـازگـاري و انـطـبـاق پذيري خواهد بود. پيش از شروع بايد تشخيص دهيد كه در چه شرايطي قرار داريد: "گرم" يا "سرد".

موقيعت گرم هنگامي است كه او شمـا را مـورد توجه قرار داده و با يك سري از علائم (مانند حركات چشم و زبان جسماني) چراغ سبز را نشان داده است.

موقيعت سرد زماني است كه آشنايي قبلي با هم نداشته و اين اولين برخـورد شـمـا محسوب مي گردد. اين موقيعت كمي مشكل تر به نـظر ميرسد چرا كه به علاقمندي او نسبت به خود مطمئن نيستيد.

اكنون به يخشكن ها ميپردازيم:

شماره 10

خودتان را معرفي كنيد بسيار واضح است. تا زماني كـه خـود را به او معرفي نكنيد، متوجه وجود شما نـخـواهد شد. هميشه دوستي ها با يك معرفي ساده و صميـمـي شـروع مـي گـردنـد. تـصـادفـا" بسمت وي قدم برداشته و خود را معرفي نماييد.

بگوييد " من آرش هستم. از ديدنتون خوشحالم." "من آرش هستم. فكر نميكنم همديگرو بشناسيم."

شماره 9

برايش آبميوه بخريد چه درکافی شاپ باشيد، چه در رستوران و چه در باشگاه شبانه، يـكـي از يـخشكـنـهـاي معروف، خريدن يك نوشيدني خنك براي او ميباشد. از گارسون بخواهيد يـك نـوشيـدنـي ديگر مشابه با آنچه كه قبلا روي ميزش در حال نوشيدن آن بـوده ( و يا اگر مي خواهـيـد خيلي پر جنب و جوش باشـيد مـشابـه بـا نـوشـيـدنـي كه خـود شما در حال خوردن آن هستيد ) برايش بياورد. سينی اين نوشيدني را با تكه اي كاغذ حاوي مطلبي با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزين كنيد. از گارسون بـخـواهيد كـه حتـما به او اطلاع دهد كه آن نوشيدني از طرف كيست. هنگام خارج شدن از محل كنار ميز او توقفي كوتاه نموده و خود را به آرامي معرفي كنيد. اين برخوردي شجاعانه است، بدون ابراز خشونت.

بگوييد "اميد وارم از نوشيدني لذت برده باشيد." "اين نوشيدني مورد علاقه منه. فكر كردم شما هم خوشتون مياد."

شماره 8

بپرسيد مجرد است يا خير . شما زماني خواهيد خواست كه به اين موضوع پي ببريد، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمي كنيد؟ بياد داشته باشيد كه اين در هر شرايطي، يك حركت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تيپي بـاشـيـد، احـتـمال ايـنكه او مثبت تر و واضح تر عمل نمايد بيشتر خواهد شد و اگر نه، دليلي خواهد بود براي دوستانه تر بودن. در هر صورت در اين برخورد لازم است هميشه رك و با صراحت باشيد. او نيز رك و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت كـه مجرد نيست، و يا اگر بشما علاقمند نباشد، بسرعت متوجه خواهيد شد. پـرسـيـدن از يك غريبه كه آيا دردسترس هست يا خير، بلافاصله منظور و هدف شما را آشكار نموده و هرگونه سوء تعبير را از بين خواهد برد.

بگوييد "قبل از اينكه اسمتونو كه ميدونم به قشنگيه خودتونه بپرسم، مي خواستم بدونم مجرد هستيد؟" "اينقدر خوش شانس هستم كه مجرد باشيد؟"

شماره 7

بي پرده باشيد اين طرز برخوردي است بـراي افـرادي كـه مـايـلند بـيشتر از اينها رك و با صراحت باشنـد. قدم برداشتن به طرف يك زن و نشان دادن صراحت و بي پردگي مي تواند به عـنوان يـك جذاب كننده قوي عمل كند. او ممكن است اعتماد بنفس شما را نشانه اي بر ارزشتـان براي صحبت كردن قلمداد كند.

بگوييد "داشتم دنبال بهانه اي بـراي بـاز كردن صحبت ميگشتم، ولي چيزي پيدا نكردم. اسمم آرشه، اسم شما چيه؟" " اشكالي نداره اگه به شما ملحق بشم؟"

شماره 6

محيط اطراف را توصيف كنيد هركجا به او برخورد كنيد، پيرامـون شـما چـيـزهايـي وجود خواهد داشت. از آنها براي باز كردن سر صحبت استفاده كنيـد. به محيط اطراف خود نگاه كرده و موضوع جالبي را براي گفتگو انـتـخـاب نـمـايـيـد. اين راه كار محدود به اشياء نميگردد. اگر متـوجـه شـديد فردي روز سختی را در محل كارش گذرانده، مي تـوانـيد جـمـله اي بـه وي بگوييد كه تنشها و خستگي ها را از تـنـش بـيرون كند. اين باعث مي گـردد كـه او خـودش را سـبـك و سـر صحبت را باز كند. با اين حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطـمـئـن شويد كه سرش شلوغ نباشد.

بگوييد "من اين آهنگو جاي ديگه اي هم شنيدم، خيلي قشنگه" "بنظر ميرسه كه روز خيلي خوبي داشتي" ( اگر خسته بنظر ميرسيد، با گوشه و كنايه به او بگوييد)

شماره 5

سؤالي سرگشاده بپرسيد مشكل ترين قسمت يك يخشكن بكار گمـاردن آن بـراي آغـاز نمودن محاوره اي است كه 30 ثانيه بعد از شروع شدن، خاتمه نپذيرد. براي جلوگيري از چنين وضـعيـتـي، اقـدام بـه پرسيدن سؤالي نماييـد كـه پـاسـخش بـه "بله" يا "خير" ختـم نـشده و احـتياج به بسط بيشتري داشته باشد.

بگوييد "خوب، سرگرميات چيا هستن؟" "خوب، آخر هفته ها چطوري خودت مشغول ميكني؟"

شماره 4

از او بخواهيد شما را به يك نوشيدني ميهمان كند با اينكار به صـورتي موزيانه باعث متعجب ساختن وي شده و و جذابيت زيادي در نزدش پيدا خواهيد نمود.

بگوييد "بهت ميگم چرا، ولي چطوره ازت بخوام يه نوشيدني مهمونم كني؟" "هميشه تو فكر اين بودم كه منصفانه نيست كه هـميشه من بـراي كـسي نوشـيـدنـي بخرم، پس ازت ميخوام كه اينبار شما منو مهمونم كني و قول ميدم لطفتو جبران كنم"

شماره 3

تعريفي صادقانه از او بنماييد بر همگان معلوم است كه زنان دوست دارند مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرند. با اين حال آنها براحتي ميتوانند تخشي دهند كه صادقانه از آنها تعريف ميشود و يا از روي رياكاري. گذشته از اينكه درچه شرايطي قرار داريد، هميشه بايد موضوعي قابل قبول براي تعريف و تملق پيدا كنيد.اين ميتواند بسته به زبان جسماني او، تعريف و تمجيدي مخاطره آميز و يا خودماني باشد.

بگوييد "جالبه كه متوجه اون شدي...خيلي باهوشي" "خنده شيرين و جذابي داری"

شماره 2

سلام كنيد همانطور كه از آن بر مي آيد، از ايـن طـرز برخورد كلاسيك معمولا چشم پوشي ميگردد. اغلب افراد بلافاصله جواب سلام را ميدهنـد كه تـصور ميـكنند ادب و نزاكت اينطور ايجاب ميكند. با اينحال جواب سلام ميتواند در را بـراي آغـاز سـخن باز گرداند. سلام، شروع كننده اي ساده است كه باعث ايجاد جرات براي گفتگو با افراد نا آشنا ميشود.

بگوييد "سلام!"

شماره 1

او را به لبخند زدن وادار نماييد وادار كـردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسايي باعث شكستن يخ خواهد شد. زنان ،عاشـق مـرداني هستند كه بتــوانند آنها بخندانند. خوش مشربي باعث جذابيت بيشتر مردان ميشود.

بگوييد "شرط مي بندم ميتونم در عرض 5 ثانيه بخندونمت" "دوست داري يه جوك بامزه برات تعريف كنم"

كمي يخ بشكنيد

خواه سر كارتان باشيد، چه مشغول بازي و يا در حال گردش، ممكن است با دختر مورد علاقه خود روبـرو شـويد. نكـتـه ايـن است كه فقط بايد بدانيد چه كاري را و در چه زماني انجام دهيد. هميشه آرام و صادق باشيد.

اگر فردي جواب رد به شـما داد، نـااميد نشده و با اعتماد بنفس بيشتر به دنبال همسر مورد علاقه خود بگرديد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:46  توسط لب  |